Общи условия

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали с приложените  по–долу  Общи условия:

 Кой управлява този сайт?

Този уебсайт се управлява от “Медицински център Марица” ЕООД, Булстат : 202875885, адрес на управление гр. Пловдив, ул. Плевен 13, Управител – Наталия Терзиева.

Общи условия

Осъществявайки достъп  до сайта на Медицински център Марица, наричано по – долу “Уебсайт” или „сайт”, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  и се задължавате да ги спазвате.  В този смисъл, използвайки възможностите на сайта, Вие се задължавате да декларирате данни, които отговарят на обективната истина. Ако не сте съгласни и не приемате тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, моля не ползвайте Уебсайта.

Разположената на сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпилите вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението и /или ползването  на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на извършилите тези действия лица. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници.

Ето защо, информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Медицински център Марица не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно.

Медицински център Марица  си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага   действащото българско законодателство

При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.

Информация за възможностите, които Ви дава сайтът

Съгласявайки се с Условията за ползване, чрез сайтът на Медицински център Марица (www.mcmaritsa.com),  Вие  имате възможност да запишете  час  за  консултация при лекар на https://seopixel.bg/_mcmaritsa/лекари/

Защита на предоставените от вас лични данни

Предвид, начините за записване на час, предложени ви от сайта, “Медицински център Марица” ЕООД спазва строги правила  при събирането, съхраняването иборавенето с лични данни. В повечето случаи, самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за  себе си /напр. когато попълвате формата за записване на час при специалист/. В други случаи, ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме    следната информация за вас: имена, единен граждански номер, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни  – данни за здравословно състояние, резултати от   генетичен и биологичен материал, които събираме, се използват за осигуряването на поисканите от вас здравни грижи и лечение, както и за поставяне на медицинска диагноза.

Защо събираме Вашите  лични данни

“Медицински център Марица” ЕООД обработва Вашите лични данни със следните  цели:

По отношение на услугите в Сайта: записване на час за преглед, за първоначален преглед, промоционални кампании, лабораторни резултати, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

По отношение на услугите, предоставяни в самото лечебно заведение: изледвания, лечение и  медицинска диагноза, асистирана репродукция, видео и звукозапис с цел вашата защита и предоставяне на по-качествени услуги и ниво на здравеопазване.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

Срок за съхраняване на Вашата  информацията

“Медицински център Марица” ЕООД  съхранява цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Сигурност

“Медицински център Марица” ЕООД предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се  управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. “Медицински център Марица” ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.